Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp do deklaracji

Gminny Zakład Komunalny Wijewo Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Zakładu Komunalnego Wijewo Sp. z o.o.: https://www.gzkwijewo.pl

Dane podmiotu

Nazwa podmiotu: Gminny Zakład Komunalny Wijewo Sp. z o.o.

Nazwa strony internetowej: strona internetowa Gminnego Zakładu Komunalnego Wijewo Sp. z o.o.

Adres strony internetowej: https://www.gzkwijewo.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.04.2018 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23.11.2020 r.

Statut pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • ,

Data sporządzenie Deklaracji

Oświadczenie sporządzono dnia: 26.03.2021 r.

Metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można skorzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adriana Skrzypczak, email: biuro@gzkwijewo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 885116020. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Siedziba Gminnego Zakładu Komunalnego Wijewo Sp. z o.o. znajduje się w budynku parterowym
 2. Do budynku prowadzi 1 wejście od strony głównej.
 3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy Spółki.
 4. Dojście do budynku jest utwardzone.
 5. Szerokość drzwi wejściowych umożliwia swobodny przejazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim.
 6. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 8. Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 9. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online.
 10. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aplikacje mobilne Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.