Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp do deklaracji

Gminny Zakład Komunalny Wijewo Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Zakładu Komunalnego Wijewo Sp. z o.o.: https://www.gzkwijewo.pl

Dane podmiotu

Nazwa podmiotu: Gminny Zakład Komunalny Wijewo Sp. z o.o.

Nazwa strony internetowej: strona internetowa Gminnego Zakładu Komunalnego Wijewo Sp. z o.o.

Adres strony internetowej: https://www.gzkwijewo.pl

Data publikacji strony internetowej: 01-04-2018 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 14-03-2023 r.

Statut pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu następującej niezgodności:

  • część plików umieszczonych w  formie skanów niedostępnych dla programów czytających na głos, zostały wytworzone i opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub zostały pozyskane ze źródeł zewnętrznych
  • multimedia nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej,
  • brak opisów alternatywnych dla grafik i zdjęć
  • brak tytułu w zagnieżdżonych ramkach tzw. frame i iframe,

Data sporządzenie Deklaracji

Oświadczenie sporządzono dnia: 26.03.2021 r.

Kolejna aktualizacja oświadczenia przypada na rok 2025.

Metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiszowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Serwis (responsywność zachowana) jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące, nie korzystające z technologii asystujących:

  • zmiana rozmiar czcionki
  • zmiana kontrastu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Załucka, email: biuro@gzkwijewo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 885-116-020. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminny Zakład Komunalny Wijewo, ul. Powstańców Wielkopolskich 44a, 64-150 Wijewo.

Do budynku prowadzi jedno wejście główne.  Budynek nie posiada schodów, stopni.  Budynek znajduje się na parterze, nie posiada dzwonka, który umożliwiłby przywołanie pracownika. W budynku nie ma windy.  W budynku brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy Spółki. Dojście do budynku jest utwardzone. Szerokość drzwi wejściowych umożliwia swobodny przejazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim. Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Ostatnia publikacja: 13-03-2023 rok, godzina 13:40

Aplikacje mobilne Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.