Poszukiwani ratownicy na sezon 2019

Poszukiwani ratownicy na sezon 2019

Praca dla ratowników wodnych na kąpielisku w miejscowości Brenno Ostrów nad Jeziorem Białym w sezonie letnim od 22 czerwca do 31 lipca 2019r.
Zapewniamy umowę zlecenie, stawka godzinowa do uzgodnienia -zależnie od doświadczenia oraz dyspozycyjności.

1.Określenie stanowiska :
Ratownik wodny
2. Wymagania niezbędne:
– zdolność do czynności i korzystania z pełni praw publicznych,
– niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne
przestępstwo skarbowe,
– ukończone kursy i uprawnienia (Kwalifikowany Kurs Pierwszej Pomocy),
– stopień zawodowy ratownika,

– ważne badania lekarskie.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Pełnienie służby na wyznaczonym stanowisku, stałe obserwowanie powierzchni wody, niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej.
2. Kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób kąpiących się.
3. Sygnalizowanie, za pomocą urządzeń alarmowych (gwizdek, mikrofon), przekroczeń regulaminu.
4. Reagowanie na wszelkie wypadki naruszenia regulaminu obowiązującego na terenie pływalni.
5. Oczyszczenie powierzchni wody i dna z wszelkich przedmiotów.
6. Przygotowanie i konserwacja sprzętu ratowniczego.
4. Wymagania dodatkowe:
– dyspozycyjność, uczciwość, odpowiedzialność za realizowane zadania, systematyczność i
konsekwencja w działaniu, komunikatywność, dokładność, otwartość na innowacyjność,
5. Wymagane dokumenty:
– list motywacyjny, życiorys (CV),
– kopie dokumentów poświadczających kwalifikacje,
– kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, opinie,
referencje.
Praca na miesiąc od 22 czerwca do 31 lipca 2019 r.

Kontakt:
Gminny Zakład Komunalny Wijewo Sp. z o.o.
ul. Jeziorna 3, Brenno
tel. 885 116 010
biuro@gzkwijewo.pl